Договір публічної оферти

Головна/Договір публічної оферти
Договір публічної оферти 2018-11-16T15:21:22+00:00

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ФОП Булдіна Ольга, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію, іменований надалі “Виконавець”, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

ТЕРМІНИ
1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, що є невід’ємною частиною Договору.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://primalezione.com, яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4.Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та Правил отримання Послуг. Акцепт здійснюється шляхом: реєстрації на офіційному сайті Виконавця за інтернет-адресою http://primalezione.com/my-account.

1.5. Споживач – фізична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатила вартість Послуг.

1.6. Виконавець – ФОП Булдіна Ольга.

1.7. Сторони – Споживач та Виконавець.

1.8. Правила отримання Послуг – умови надання Послуг, яких повинен дотримуватися Споживач при їх отриманні в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Споживачем та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Споживачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил отримання Послуг, що є Додатком до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, Виконавець зобов’язується надати Споживачу оплачені ним Послуги, а Споживач зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил отримання Послуг. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил отримання Послуг є прийняття Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та Правил отримання Послуг.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано в Правилах отримання Послуг, які є Додатком до даного Договору.

2.5. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Споживач має право:

3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Правил отримання Послуг протягом всього строку їх надання.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

3.2. Споживач зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг оплатити Послуги.

3.2.2. Дотримуватися Правил отримання Послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Споживача виконання умов цього Договору та Правил отримання Послуг.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Споживачу можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил отримання Послуг.

3.4.2. Надавати Споживачу Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.4.3. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Споживачем.

3.4.4. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Споживачів щодо покращення та якості надання Послуг.

ІНШІ УМОВИ
4.1. Порядок врегулювання спорів.

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил отримання Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.3. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил отримання Послуг, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Приймаючи умови цього Договору та Правил отримання Послуг, Споживач не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Споживачу сплачені останнім кошти.

4.2.2. Виконавець не несе відповідальності в разі недотримання Споживачем Правил отримання Послуг.

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

3.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

4.3.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Споживачів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Оферти та діє протягом строку у який надається Послуга.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА
Я згоден (а) з умовами політики конфіденційності та дозволяю використовувати мої персональні дані на законних підставах.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
На виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ми цінуємо Ваше право на приватне життя і нерозголошення Вашої персональної інформації. Ця Політика конфіденційності – правило, яким користуються всі співробітники нашого сервісу, і регламентує збір та використання особистої інформації, яка може бути запрошена / отримана під час відвідування нашого веб-сайту, при формуванні технічного завдання, в листуванні або телефонній розмові.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МИ ЗБИРАЄМО
Особиста інформація стосується окремого замовника – наприклад: ім’я, адреса, номер телефону, e-mail, тощо. Такі дані ми отримуємо тільки від осіб, що надають її свідомо і за власним бажанням. Наприклад, зробивши замовлення на розробку сайту, або вказуючи ім’я та адресу із запитом на отримання додаткової інформації від нас. Ми не вимагаємо реєстрації або надання такої інформації для перегляду нашого сайту і отримання доступу до його змісту.

ЯК ЗБИРАЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ
Особиста інформація, як ми зазначили вище, надходить безпосередньо від Вас, і з підтвердження. Так, коли Ви робите замовлення на сайті, ми отримуємо надану Вами інформацію. Коли Ви надсилаєте нам електронного листа, ми зберігаємо вказану Вами адресу електронної пошти, щоб мати можливість відповісти.

Також ми постійно збираємо загальну інформацію, коли Ви заходите на наш веб-сайт. Процес збору таких даних відбувається за допомогою технологій cookies, як пояснюється нижче.

ВИКОРИСТАННЯ COOKIE САЙТ
Наш сайт використовує cookie для збору статистичних даних про відвідувачів і для реєстрації інформації про їх переваги під час відвідування ними веб-сайту. Метою використання нами cookie є підвищення зручності користування нашим сайтом відвідувачами.

ЩО ТАКЕ ФАЙЛИ COOKIE
Файли cookie містять невеликі обсяги даних, що завантажуються на ваш пристрій при відвідуванні наших веб-сайтів. Файли cookie відправляються назад на наш веб-сайт, завдяки чому ми розпізнаємо ваш пристрій, що не ідентифікуючи вашу особистість.

Завдяки розпізнаванню вашого пристрою за допомогою файлів cookie підвищується ефективність навігації на нашому сайті для отримання запитаної інформації та послуг.

Файли cookie дозволяють нашому сайту запам’ятовувати ваші налаштування, а також допомагають переглядати інформацію, яка збігається з вашими інтересами. Крім того, файли cookie дозволяють нам забезпечувати технічне обслуговування і поліпшення веб-сайту, оскільки надають інформацію про те, як відвідувачі знаходять і використовують наш сайт, а також відомості про його продуктивность.

УПРАВЛІННЯ COOKIE-файлами
Ви можете по-різному управляти cookie-файлами на своєму комп’ютері або пристрої. Ви можете змінити настройки браузера так, щоб запобігти отриманню cookie-файлів, або, в залежності від використовуваного браузера, отримувати сповіщення при спробі отримання cookie- файлу браузером.

При зміні механізму прийому cookie-файлів подальша навігація по веб-сайту можлива, але певні функції будуть недоступні.

У довідці браузера, як правило, приводиться інформація про те, як блокувати cookie-файли або змінювати налаштування. Конкретні процедури налаштування залежать від того, який саме браузер ви використовуєте.

Ви можете видалити cookie-файли, що зберігаються браузером, використовуючи відповідну функцію. Хоча це не означає, що cookie-файли не будуть збиратися браузером в подальшому, ви можете видаляти їх після сеансу роботи в мережі Інтернет. Така функція часто називається «очищенням cookie-файлів». Очищення cookie-файлів в одному браузері одного пристрою автоматично не видаляти їх на другом.Для того, щоб видалити cookie-файли необхідно їх очищати у всіх браузерах і каналах, незалежно один від одного.

Редакція чинна від 11 листопада 2018 року.